Algemene voorwaarden

Algemene inschrijf en deelnamevoorwaarden The Main event

Datum: 1 december 2018 versie 1.0

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Inschrijving en betaling
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Toegang
Artikel 6. Preventieve maatregelen
Artikel 7. Gedragscode
Artikel 8. Annulering
Artikel 9. Vrijwaring
Artikel 10. Privacy en doorgifte van persoonsgegevens
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Toepasselijk recht
Artikel 14. Geschillen

 Artikel 1. Definities

Deelnemer: de natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement of die het evenement fysiek bijwoont.
Evenement: de door Stichting The Main Event georganiseerde evenementen
Entree: het bedrag dat de deelnemer aan The Main Event verschuldigd is voor deelname aan of het bijwonen van het evenement.
Organisator: degene die het evenement organiseert, te weten: The Main Event, gevestigd aan de Hoofdweg 29, 9617 AA Harkstede.
Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Toegangsbewijs: het (digitale) biljet, polsbandje of laneyard dat recht geeft op toegang tot het evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor het evenement. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere natuurlijke persoon die fysiek aanwezig is op het evenement, met intentie tot deelname of bezoek.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door de organisator.
Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst met organisator van toepassing.
Indien een derde de inschrijving ten behoeve van de deelnemer verricht, dan is deze derde verplicht de deelnemer op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden te wijzen en aan de deelnemer een exemplaar van de onderhavige voorwaarden te verstrekken.

Artikel 3. Inschrijving en Betaling

Inschrijving voor deelname aan het evenement vindt plaats door middel van een volledig ingevuld online aanmeldformulier dat via internet of e-mail is verzonden en is ontvangen door organisator. Organisator bevestigt de aanmelding zo spoedig mogelijk via e-mail. Daarnaast is het mogelijk voor dagbezoekers om toegangsbewijzen aan te schaffen via de website van organisator of aan de kassa tijdens het evenement.
Voor deelnemers met een leeftijd onder 18 jaar is toestemming en ondertekening van de ouder c.q. voogd vereist voor deelname aan de LAN.
Het is de organisator toegestaan gekozen stoelen zonder toestemming van de deelnemer te verplaatsen of te her-indelen.
Betaling geschiedt door volledige betaling vooraf via het online betaalsysteem van organisator. De organisator schakelt hiertoe de diensten van een zogenaamde Payment Service Provider in. Zodra de deelnemer alle stappen van het online betaalproces heeft doorlopen, komt de overeenkomst voor deelname aan het evenement tot stand.
Door bankoverschrijving. Zodra het volledige bedrag op de bankrekening van organisator staat bijgeschreven, komt de overeenkomst voor deelname aan het evenement tot stand. Alle door organisator vermelde en opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Artikel 4. Prijzen

De organisator behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal deelnemers.
De prijswinnaar dient aanwezig te zijn bij de prijsceremonie. Indien dit niet het geval is, komt de gewonnen prijs te vervallen.
De ontvanger van een geldprijs is dezelfde persoon als de persoon die zich ingeschreven heeft voor de desbetreffende competitie of een door de winnaar aangegeven persoon, bedrijf of instantie. Geldprijzen moeten maximaal binnen dertig dagen schriftelijk geclaimd worden en zullen maximaal zestig dagen na het evenement worden overgeschreven in euro’s op een door de prijswinnaar aan te geven bank- of girorekening. Het gewonnen prijzengeld van een speler (of team) kan onderworpen zijn aan afdracht van belasting, waaronder kansspelbelasting. De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor een correcte opgave en afdracht van de toepasselijke belastingen.

 Artikel 5. Toegang

De deelnemer is verplicht om het toegangsbewijs voor het evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Doorverkoop van toegangsbewijzen is toegestaan. De deelnemer kan zijn toegangsbewijs zelf toewijzen aan de koper. Bij doorverkoop van een toegangsbewijs zal de verkoper geen winstbedrag mogen voeren en zal dezelfde prijs of lager gelden als bij de verkoop van het toegangsbewijs door de organisator aan de deelnemer. De deelnemer dient zich bij toegang te kunnen legitimeren. Organisator behoudt zich het recht voor aan de deelnemer de toegang tot het evenement te ontzeggen indien de deelnemer zich niet kan legitimeren.
Het toegangsbewijs geeft de houder recht op toegang tot en het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement wordt toegang verleend. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van een toegangsbewijs ook de rechtmatige eigenaar is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. Na vertoning van het toegangsbewijs bij de ingang verkrijgt de deelnemer toegang tot het evenement. Indien de bezoeker de locatie c.q. het terrein waarop het evenement plaatsvindt verlaat, wordt de toegang niet nogmaals verleend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De organisator en door haar aangewezen personen zijn bevoegd om een bezoeker naar zijn toegangsbewijs te vragen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onrechtmatig op de locatie van het evenement verblijft, zal aan de bezoeker de (verdere) toegang tot het terrein worden ontzegd, tenzij de bezoeker alsnog een toegangsbewijs koopt voor het ‘betalen aan de deur’ tarief. Dit tarief zal worden verhoogd met een boete van 15 euro.

Artikel 6. Preventieve Maatregelen

Door de organisator aangewezen personen kunnen, uit preventief oogpunt, de deelnemer vragen mee te werken aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering dan wel visitering. Het staat de deelnemer vrij medewerking te weigeren aan de privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering dan wel visitering, echter zal de deelnemer in dat geval de toegang worden ontzegd en verliest de deelnemer enig recht op restitutie van de betaalde entree. De organisator kan van de deelnemer eisen dat hij/zij één of meerdere voorwerpen in bewaring geeft, indien de organisator van mening is dat deze voorwerpen gebruikt zouden kunnen worden om een bepaling van deze voorwaarden te overtreden, of omdat deze voorwerpen daadwerkelijk gebruikt zijn voor een overtreding daarvan. Indien een voorwerp in bewaring wordt gegeven, zal de deelnemer een bewijs van ontvangst krijgen. Met dit bewijs van ontvangst kan de deelnemer de, in bewaring gegeven voorwerpen, aan het einde van het evenement weer ophalen bij de afgiftebalie. Indien de deelnemer weigert een voorwerp in bewaring te geven, zal deze persoon de toegang tot het evenement worden ontzegd en verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree.

Artikel 7. Gedragscode

Tijdens het evenement gelden de volgende gedragsregels: Indien de deelnemer bij de toegang tot het evenement een polsbandje of ander bewijs van betaling ontvangt, dient de deelnemer dit bewijs duidelijk zichtbaar voor de organisator te dragen. De huur van een tafelplaats geldt voor 1 persoon en 1 computer. Bij elk toegangsbewijs ontvang je een plaats aan een tafel en een stoel, elektriciteit en internetaansluiting, alsmede het recht op toegang om je op het evenement te bevinden gedurende de openingstijden van het evenement. Deze tijden worden vermeld op de website van organisator.
Indien het evenement wordt geannuleerd en het evenement wordt naar een latere datum verschoven, dan vindt er geen restitutie van betaalde bedragen plaats. De huur van een tafelplaats geldt in dat geval voor het evenement op de nieuwe datum.
Eventuele onderbrekingen of storingen in het netwerk of elektriciteit, het niet doorgaan van activiteiten, wedstrijden of andere (geplande) gebeurtenissen geven de deelnemer geen recht op (gehele of gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.
De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisator, de exploitanten van de locatie waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.
De deelnemer zal de hem of haar toegewezen tafel en vloer schoonhouden. De organisator zorgt voor het aanwezig zijn van de nodige afvalbakken. Indien de deelnemer rommel maakt, behoudt de organisator zich het recht voor de rommel zelf of door een derde op te (laten) ruimen en aan de deelnemer een bedrag ad € 25 aan schoonmaakkosten per uur in rekening te brengen.
De deelnemer zal geen veranderingen of schade toebrengen aan de persoon of spullen van een andere deelnemer, de organisator of de exploitant van de locatie waar het evenement wordt gehouden.
Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator uitdrukkelijk verboden om:
Zich te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt onder meer het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren.
Glaswerk, een laser(pen) of grote hoeveelheden voedsel en/of drank mee te nemen, of te laten bezorgen.
Apparaten als tosti-ijzer, magnetron(oven), koffiemachine, koelkast/diepvries, verwarming, audioapparatuur, schijnwerper of andere apparaten die grote hoeveelheden stroom verbruiken of warmte produceren mee te nemen.
Tijdens het evenement gebruik te maken van luidsprekers.
Eigendommen te plaatsen in gangpaden of rondom de tafelplaats. Gangpaden dienen vrij te worden gehouden van obstakels om dienst te doen als vluchtroutes in geval van calamiteiten.
Een eigen router aan te sluiten op het netwerk van organisator of gebruik te maken van een eigen draadloze (WLAN) access point of toegang hiertoe aan derden ter beschikking te stellen.
Gebruik te maken van zelfgemaakte elektronische apparatuur. Deelnemer dient gebruik te maken van goede kwaliteit verlengsnoeren en elektriciteitskabels.
Gebruik te maken van programma’s die hem/haar een voordeel geven boven de andere speler (cheats/hacks).
Binnen te roken, met uitzondering op de speciaal daartoe door de organisatie aangewezen plekken.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator actieve promotie te maken voor bedrijven die geen sponsor zijn van het evenement, waaronder het tonen van sponsoruitingen door middel van vlaggen, banners en/of projectie en het flyeren op en rond het terrein. Hieronder wordt mede verstaan het uitdelen van folders, paal-, muur- en raamplakkers. Uitzondering op deze bepaling vormen logo’s van het gaming team, crew en de manager op kleding.
Een enquête, petitie, flyer  of vragenlijst onder de aanwezige deelnemers af te nemen of te verspreiden, zonder toestemming van de organisatie.
Handel of andere verkoop activiteiten te bedrijven op of rond het terrein van het evenement.
Software of zaken mee te nemen naar het evenement waarvan het bezit bij wet verboden is of die inbreuk maken op rechten van derden.
Mee te werken of door inactiviteit toe te laten dat zijn/haar computer wordt gebruikt voor het verspreiden van worms, spyware, trojan(downloaders)s of virussen, het uitvoeren van Denial of Service attacks of het uitvoeren van grote portscans.
Zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming gebruik te maken van de computer van een andere deelnemer, zowel via het netwerk als rechtstreeks. Het is de deelnemer niet toegestaan zonder toestemming binnen te dringen in computersystemen van een derde (hacken).
Beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Transportuitrusting/apparatuur in de locatie te gebruiken.
Zonder uitdrukkelijke toestemming aan de decoratie, netwerkapparatuur, servers, bekabeling, beamers en/of andere apparatuur en zaken, die niet zijn/haar eigendom zijn, te komen.
Te slapen in de LAN of Event zaal, EXPO, Lounge Area of Experience area alsmede openbare ruimtes.
Zijn voertuig te parkeren buiten de daarvoor bestemde parkeer plaatsen.
De aanwezige stroomvoorziening te gebruiken voor andere zaken dan het aansluiten van de noodzakelijke computerapparatuur.

De organisator behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisator worden onderzocht en als bewijsmateriaal worden overgedragen. Deelnemer machtigt de organisator hierbij om samen te werken met bevoegde autoriteiten in het onderzoeken van vermeende wederrechtelijke handelingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.
In geval de organisator een strafbare gedraging constateert, schakelt de organisator de politie in en zal de deelnemer aan de politie worden overgedragen.
Het staat de organisator vrij om een deelnemer zonder opgave van reden te weren en/of van het evenement te verwijderen. De toegang zal in ieder geval worden geweigerd indien de organisator vermoedt dat de deelnemer onder invloed van stimulerende middelen verkeert.
Indien de deelnemer verwijderd wordt vanwege het overtreden van de bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de Nederlandse wet, verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree of LAN inschrijvingskosten.

Artikel 8. Annulering

Op basis van het bepaalde artikel 6:230p sub e BW is annulering van tijdsgebonden producten niet mogelijk. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering en dient – indien hij/zij dit wenst – een aanvullende verzekering voor zijn/haar apparatuur af te sluiten. The Main Event bied voor enkele producten wel een annuleringsservice

 Artikel 9. Vrijwaring

Organisator organiseert het evenement in samenwerking met derden. Naast medewerkers van organisator kunnen tevens derde partijen door de organisator worden ingezet om het evenement vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is organisator niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden tijdens het evenement of schade die de deelnemer of een derde door toedoen van deze derde lijdt. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle aanspraken ter zake.

Voorts vrijwaart de deelnemer de organisator voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade aan persoon of eigendommen van de deelnemer door een andere deelnemer veroorzaakt, alsmede voor aanspraken die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen.

Artikel 10. Privacy en doorgifte van persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een (digitaal) bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot doorgifte van de persoonsgegevens aan derden, indien de organisator dit nodig acht voor een correcte uitvoering van de overeenkomst alsmede ten behoeve van het verzenden van informatie (van commerciële strekking) aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. Voorts kan de deelnemer schriftelijk verzoeken tot inzage en wijziging van de opgeslagen persoonsgegevens.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen, radio/TV en via internet.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met het evenement en op alle in verband daarmee door of namens organisator of derden uitgegeven materiaal, folders/brochures, digitale gegevenshouders, software, etc. berusten uitsluitend bij organisator, haar licentiegevers respectievelijke de rechthebbende. Alle van of namens organisator of derden in het kader van het evenement verkregen informatie, software en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie, software of materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van het evenement en de in het kader daarvan door of namens organisator of derden aangeboden werken, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Het staat de organisator vrij om beeld- en/of geluidsopname, wel of niet in opdracht, te maken of laten maken van het evenement. Personen die voorkomen in de opnamen doen afstand van hun portretrechten ter zake en kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens het evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien organisator aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de ten behoeve van het evenement afgesloten verzekering wordt gedekt.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend (letsel)schade of gegevensverlies als gevolg van diefstal, brand, vernieling, stroomspikes of onvoorzienbare situaties. Voorts sluit de organisator de aansprakelijkheid voor de volgende schade(s) nadrukkelijk uit:
Schade die ontstaat aan apparatuur van de deelnemer bij het aansluiten van de betreffende apparatuur op het aanwezige netwerk of stroomvoorziening.
Schade die door derden (waaronder andere deelnemers) is toegebracht aan de persoon of eigendommen van de deelnemer.
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en handelingen verricht vanaf zijn/haar computer.
De deelnemer zal zijn of haar medewerking verlenen in het geval van een onderzoek, dat door een tot onderzoek bevoegde instantie wordt uitgevoerd, naar aanleiding van lid 3 van dit artikel.
Indien er een verdenking bestaat van het illegaal aanbieden van data, via het netwerk of anderszins, zal de organisator waar nodig samenwerken met de bevoegde instanties. Daarbij zullen door de organisator mogelijk de persoonsgegevens van en overige informatie over de deelnemer aan derden worden verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer dientengevolge lijdt.
Organisator streeft ernaar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de deelnemer of derden mocht ontstaan.
Organisator behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen in het programma aan te brengen zonder hiermee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de wederpartij gehouden te zijn.
Het gebruik van alle aanwezige voorzieningen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
De deelnemer is verantwoordelijk voor dat het door hem verspreide materiaal niet in strijd is met auteursrechten, moraal of goede zeden, publicatierechten of intellectuele eigendomsrechten van derden (televisie, film, reclame, enz.), geen aanstoot vormt voor personen (laster, belediging, enz.) of een schending is van privacyrechten van de persoonsgegevens van derden, strijdig is met de openbare orde en goede zeden (het loven van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, discriminatie, verspreiding van kinderpornografie of godlasterlijke inhoud, enz.). Indien één van deze omstandigheden zich voordoen, zal de inhoud zonder de noodzaak voor officiële bekendmaking verwijderen.

Artikel 13. Toepasselijk Recht

Op alle tussen organisator en de deelnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien deelnemer woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 Artikel 14. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van organisator, tenzij een dwingend rechtelijke bepaling zich hiertegen verzet.

Laatste nieuws

Ticket verkoop ook gewoon aan de ‘deur’

Natuurlijk kan je ook gewoon je tickets aan de kassa halen, vooraf ben je zeker van je kaartje, maar aan… Read more »

Uniek esport Topsport area bij TME 2019

Wil je jezelf als gamer verder ontwikkelen en verantwoord met je sport omgaan dan is het esport Topsort area de… Read more »

Teamtickets nu beschikbaar!

Via deze link kan je direct een keuze maken voor een van de teamtickets voor de Main Compos die we… Read more »

Meer nieuws

Tickets

LAN Ticket
VIP ticket
Esport pro ticket

Het basispakket voor een LAN.

Ticketshop
 • Tafel
 • normale stoel
 • Gigabit netwerk aansluiting of Power WiFi
 • Ticket voor de afterparty
 • Slaapplek in aparte zaal

Voor de gamers die net wat meer willen. Een uitgebreider LAN pakket.

Ticketshop
 • Brede tafel
 • Gigabit aansluiting
 • Power Wifi
 • Gaming chair
 • Goodie bag
 • Ticket voor de afterparty
 • Aparte slaapplek
 • En meer!

Het ultieme eSports pakket

Ticketshop
 • Brede tafel
 • Gigabit netwerk aansluiting
 • Power WiFi
 • Goodies
 • Voedseldeskundige
 • Fysiotherapeut
 • Ticket voor de afterparty
 • Slaapplek
 • was en douche
 • en meer!